• Staff Profile

  Photo Name Designation
  Dr.K.V.Manjunatha, M.Sc, Ph.D. Librarian
  Email: kvmdvg@gmail.com
  Phone: 9844949956
  Smt.Shakunthala G.S, M.Sc,M.Phil, Assistant Librarian
  Email: shakuntalags@rediffmail.com
  Phone: 9964434648
  G.K.Prasanna Kumar, M.L.I.Sc Library Assistant
  Phone: 9945523118
  Sharadamma SDA,
  Phone: 9844335487
  Sri.Basavaraj.K.B SDA, BSc.
  Sri.Ashok G Fitter
  Basavarajappa.C Peon
  Shanthaiah.T.M Attender
  Manjunatha Attender
  Amaresh Peon
  Shivamurthy Scavenger